3 Years Ago
Only log non zero netid Zero out entity data offset if length is zero