58 Days Ago
Add SceneParticles.SetControlPoint that takes a snapshot