51 Days Ago
Don't log an error when Razer Chroma isn't installed