3 Months Ago
m_ShowUnitySplashLogo false and m_SplashScreenOverlayOpacity 0 (should not matter if m_ShowUnitySplashScreen is false, but just to be sure)